1. Ogólne

  Firma Centrum Edukacyjne Edu-Kate Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Dworska 36, Sosnowiec 41-219, NIP: 4980174626 respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Chcemy poinformować, jakie dane firma Edu-Kate zbiera i w jaki sposób są one przetwarzane. Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r (t.j.:Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),. Dokładamy starań, aby zapewnić przestrzeganie prawa.
 2. Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

  Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę Edu-Kate. Chroni ona także Pani/Pana dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych. Jeżeli zostały udostępnione dane osobowe i życzy sobie Pani/Pan usunięcia lub zmiany tych danych, prosimy o wysłanie e- maila na adres biuro@ezososnowiec.pl lub listownie na adres siedziby firmy. Prosimy również tą drogą kontaktować się z nami, jeżeli chcą Państwo  wiedzieć, czy i jakie informacje zebraliśmy.
 3. Jakie dane gromadzimy?

  Dane dotyczące konkretnej osoby są gromadzone dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy dobrowolnie Pani/Pan zadecydują o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób wyda Pani/Pan odpowiednią zgodę. W ten sposób akceptuje Pani/Pan następujące warunki wykorzystania danych. Dane osobowe, które nam Pani/Pana powierza obejmują w szczególności: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane firmy m.in.; adres firmy, numer telefonu, e-mail. Zapewniamy, że gromadzone przez nas dane osobowe są zgodne z celami ich przetwarzania a także przechowywane wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne, stosownie do art.18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych:

  a) możliwość odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym,
  b) nawiązanie kontaktu z klientem,
  c) proces obsługi klienta, prawidłowa realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną, przekazywanie informacji handlowej, wysyłanie materiałów informacyjnych, ofert handlowych, kontakt z producentem maszyn, kontakt z serwisami.
 5. Bezpieczeństwo

  Firma Edu-Kate będzie przechowywać Pani/Pana dane bezpiecznie i dlatego podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić dane przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą. Osoby z którymi się Pani/Pan kontaktują, zobowiązane są do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem.  

  W usprawiedliwionych przypadkach może zachodzić konieczność przekazania Pani/Pana danych do innych osób. Jednak także wówczas  dane będą traktowane poufnie. Każda osoba, która udostępniła nam swoje dane osobowe, ma nie tylko prawo do dostępu do nich lecz również żądania od nas ich poprawienia, aktualizacji, udostępnienia, uzupełnienia a także zaprzestania ich przetwarzania.

  Prawo dostępu do danych: 
  W każdej chwili ma Pani/Pan prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, prosimy skontaktować się z firmą Edu-Kate.

  Prawo do przenoszenia: 
  Gdy firma Edu-Kate przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, ma Pani/Pan prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Pani/Pana lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

  Prawo do poprawiania danych: 
  Ma Pani/Pan prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

  Prawo do usunięcia danych:
  Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane firmę Edu-Kate, za wyjątkiem sytuacji gdy:
  -dokonano zakupów , zachowamy Pani/Pana dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
  -firma przetwarza dane niezgodnie z literą prawa

  Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Edu-Kate: 
  Ma Pani/Pan prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu firmy Edu-Kate. Firma zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Pani/Pana interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

  Prawo do ograniczenia: 
  Ma Pani/Pan prawo zażądać, aby firma Edu-Kate ograniczyła przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pod następującymi warunkami:
  – jeśli nie zgodzi się Pani/Pan na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu firmy Edu-Kate, wtedy ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
  – jeśli zgłosi Pani/Pan, że dane osobowe są niepoprawne, wtedy firma Edu-Kate musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
  – jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy może Pani/Pan nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania swoich danych osobowych.

  Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:   
  Jeśli uważa Pani/Pan, że firma Edu-Kate przetwarza dane osobowe w niewłaściwy sposób, prosimy się z nami skontaktować. Ma Pani/Pana prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.